Pengikut

Dr. Boo Cheng Hau's Trilingual Blog: SAY WHAT YOU LIKE

Posted by : Unknown | Isnin, 10 Oktober 2011 | Published in

sumber :-

Dr. Boo Cheng Hau's Trilingual Blog: SAY WHAT YOU LIKE


Ucapan Konvensyen DAP Johor 2011

Posted: 09 Oct 2011 08:19 PM PDT


Ucapan Dr.Boo Cheng Hau, Pengerusi DAP Johor di Konvensyen DAP Negeri Johor 2011 diRestoran Rong Cheng, Yong Peng pada 2hb Oktober 2011

Pendahulaun

Saya ingin megalu-alukan kehadiran semua wakil parti,pemerhati, pemimpin pusat Sdr. Lim Kit Siang, para pemberita di Konvensyen hariini. 

Hutang Awam Kerajaan Negeri Johor

Pada 31 Disember2009 kerajaan Johor berhutang sejumlah RM 1,274 juta dan meningkat  25% dari RM 1,014 juta pada tahun 2008. Jikahutang kerajaan Johor meningkat 25% lagi pada tahun 2010, jumlah hutang akanmencecah RM 1,590 juta pada hujung tahun 2010, yakni deficit bajet kerajaan  Johor akan mencatat rekod terbaru dengan defisitberturutan selama  14 tahun.  

Pada hujung tahun2009 wang tunai simpanan kerajaan Johor cuma RM 40 juta sahaja dan tabung pelaburan RM 191 juta, yakni aset semasakerajaan cuma 18% daripada liabilitinya. Secara teknikal kerajaan Johor dibawah pemerintahan BN telah nyaris muflis.

Jika Pakatan Rakyatmengambil alih kerajaan Johor, kita akan mewarisi hutang piutang yang dibuatsemasa pemerintahan Barisan Nasional. Demi menyelesaikan hutang Kerajaan NegeriJohor, ekonomi Johor seharusnya dipulih dahulu melalui dasar ekonomi terbukadan efektif  dan selanjutnya, mempertingkatkanhasil pendapatan kerajaan negeri dan  menjelaskan hutang. Keadaan kewangan Kerajaannegeri yang kukuh akan meyakinkan para pelabur serta mempercepatkan pembangunandi Negeri johor dan iskandar Malaysia.

Walaupun PakatanRakyat bersedia memerintah Johor bila-bila masa,  cabaran terbaru bukan sahaja kita seharusnyamemperkukuhkan perpaduan di antara parti komponen PR untuk menawan Putrajayadan Negeri Johor, tetapi cabaran yang terbaru adalah selepas PR berjaya menawanJohor sama ada PR  akan menjadi suatu kerajaanbersih dan berkesan. 

Pertumbuhan Ekonomi Johor Menguncup

Pertumbuhanekonomi  Johor menguncup -1.1% khasnyasektor pembuatan menguncup sebanyak -6.7%. Kadar pengangguran meningkat dari2.2% pada tahun 2008 kepada 3.3%  padatahun 2009 .

KDNK per kapitaJohor menurun  dari  RM 15,107 pada tahun 2008 kepada RM 14,621pada tahun 2009  iaitu menurun sebanyak -3.2%Pendapatan per kapita pariti kuasa beli menurundari USD 12,321pada 2008 kepada  USD 10,571,iaitu kadar penguncupan sebanyak -14.60%. Kemeresotan kuasa beli dan tarafpenghidupan ini adalah disebabkan kadar gaji lembab sejak 15 tahun dahulu  yang tidak selaras dengan inflasi yangmelambung.

UPEN telah meramalkadar petumbuhan ekonomi Johor pada tahun 2010 adalah 6.6%, ladar pertumbuhanKDNK per kapita 6.6% dan kadar pertumbuhan kuasa beli 6.8%.  Ramalan yang begitu optimis memerlukan dasar-dasarekonomi yang berjaya termasuk menarik pelaburan asing langsung, meningkat gajipekerja, mengurangkan pergantungan kepada pekerja asing murah serta menuju ke arahekonomi pengetahuan atau K-Economy.

Pelaburan Asing Langsung

Pelaburan asinglangsung atau FDI Negeri Johor pada tahun 2010 cuma RM 2.6 billion jikaberbanding dengan RM 12.2 billion di Pulau Pinang, iaitu FDI Johor cuma 1/5 berbandingdengan Pulau Pinang.  Di antara Januaridan Mei tahun ini cuma RM 1.2 bllion FDI mendarat di Negeri Johor manakala RM5.2 billion di Selangor di antara bulan Januari dan Jun, RM 4.6 billion diPulau Pinang. Ini bermakna FDI Johor Cuma mencapai 1/4  daripada FDI Selangor atau Pulau Pinang padaawal tahun ini.   

Kenapa Negeri Johordan Iskandar Malaysia gagal menjadi pilihan pertama kepada  pelabur asing?

Johor akan gagalmenarik pelaburan langsung jika ketiadaan perubahan polisi secara menyeluruh.Jika perubahan polisi menyeluruh dikehendaki, pertukaran kerajaan diperlukan. Usaha memulihkan ekonomi akantersia-sia   jika mengharapkan sistem dan pentadbiran lama yangdegil kepada perubahan.  

Kerajaan PakatanRakyat  di Selangor , Kedah, Kelantan danPulau Pinang  telah mendapatkan kepujiantertinggi  dari Jabatan Ketua AuditNegara kerana kecanggihan pengurusan kewangan empat-empat negeri di bawahpentadbiran Pakatan Rakyat. Pengurusan kewangan yang canggih telah menyakinkanpara pelabur serta mendatangkan pelaburan asing yang tertinggi di seluruh Malaysia.Keempat-empat Negeri di bawah Pakatan Rakyat telah melebihi 9 negeri lain dibawah pentadbiran Barisan Nasional.

Pertumbuhan Pendatang Asing Luar Biasa MenjejaskanKeselamatan dan Ekonomi

Bilangan pendudukNegeri Johor adalah 3.46 juta pada tahun 2010.  Pendatang tanpa atau dengan izin telah dijangkamencecah 10%  atau 350,000 daripadapenduduk Johor.  Bilangan pendatang asingyang terlalu  tinggi telah membebankan  angkatan keselamatan dan ekonomi Johor sertamenjejaskan taraf gaji rakyat Johor jika tidak diuruskan dengan baik.  

Contohnya, 38%atau 26,285 pekerja JCorp adalah "bangsa-bangsa lian" khasnya pekerja asingdaripada jumlah 36,894 pekerja, dibidang perladangan. Ini menunjukkan ekonomiJohor terlalu bergantung kepada pekerja asing; Oleh yang demikian, usaha  menjenterakan pertanian dan menuju ke arahekonomi pengetahuan  atau K-economy adalah dasar yang palingberkesan.

Walaupun kitasepatutnya mengalu-alukan sumbangan pekerja asing kepada ekonomi Negara, dasarimigresen tulus dan berkesan amat dikehendaki untuk mengawal  kadar pendatang asing tidak melebihi 5%.Selain itu, kerajaan sewajarnya memastikan produktiviti dan kemampuan melabur pendatangasing yang boleh menjadi pendorong kepada ekonomi Negara.

Contohnya, NegeriSabah adalah salah satu  negeri yangpaling kaya pada satu ketika sebelum ketibaan pendatang asing beramai-ramai.Pada waktu ini 27% penduduk Sabah adalah warga asing dan disebabkan salah urusekonomi  Sabah telah menjadi Negeritermiskin di Malaysia.

Jika bilanganpendatang asing, sumbangan ekonomi  danproduktiviti mereka tidak dapat terkawal, kesannya amat negative kepadapembagunan ekonomi dan social Negara dan Negeri Johor. Di sebaliknya gaji-gajipekerja buruh, pekerja berkemahiran dan juga professional menjadi lembab dalamjangka masa15 tahun yang lalu. Ini mengakibatkan tenaga pekerja yang berproduktivititinggi meninggalkan Negara kita dan berimigrasi ke Negara lain. Imigrasipekerja berkemahiran ke Negara lain telah menjejaskan pembangunan ekonomiNegara kita.

Dasar imigresenyang lebih terbuka dan secocok dengan keperluan zaman baru sewajarnyadipertimbangkan memandangkan ombak globalisasi, termasuk menudahkan ahli-ahlikeluarga dan pasangan warga Malaysia mendapatkan status pemastautin tetap dankewarganegaraan, mempertimbangkan kebenaran dwi-kewarganegaraan untuk menjamin keyakinanpelaburan asing ayng ingin menetap dan melabur di Malaysia.

Penstrukturan semula GLC dan Menggalakkan PelaburanAsing Langsung
Mensutruktursemula dan menswastakan GLC secara tulus merupakan satu-satu pendekatanmenyelamatkan GLC dan memulihkan kegiatan ekonomi Johor. Hutang Jcorp adalah RM6.6 billion pada tahun 2009 tetapi menurut sumber tertentu ianya telah mencecahRM 9 billion pada waktu terkini.
30% anak syarikatJCorp telah menjadi dorman. Untuk memulihkan anak-anak syarikat JCorp tiadakaedah selain daripada hak milik saham dan hak pengurusan dibuka  untuk diambil alih  oleh syarikat swasta melalui tender terbukadi mana pembeli dapat menawar harga yang tertinggi.
Kaedah ini bukansahaja akan menyelesaikan hutang piutang JCorp dengan efektif, sedangkanmenyakinkan para pelabur seterusnya melabur di Iskandar Malaysia.
Kerajaanseharusnya mengambil tindakan yang berani dan tegas untuk membuka tender projekkerajaan dan hak milik saham GLC bukan sahaja diambil alih para pelaburBumiputera dan bukan Bumiputera tempatan, tetapi juga kepada syarikat-syarikatantarabangsa demi memperkukuhkan keyakinan para pelabur di Iskandar Malaysi.
Pakatan Rakyat: Harapan Negara dan Rakyat

Sejak CommonPlatform Pakatan Rakyat diumumkan di Shah Alam pada 19 Disember 2009Pakatan telah menjadi suatu gabungan politik yangmatang di Malaysi. Barisan nasional telah meniru 70% dasar tercatat dalam BukuJingga.

Kerajaan NegeriPakatan Rakyat di Selangor dan Pulau Pinang telah memberikan peruntukan kepadaSJKC, SJKT, SAR secara dasar sistematik. Oleh itu, Barisan Nasional terpaksamenekan syarikat perjudian swasta supaya mewujudkan Community Chest atau Tabung Komuniti untuk membantu sekolah-sekolahSJKC, dan SJKT.

Walaupunpentadbiran baik di negeri-negeri PR telah memberikan tekanan kepada BarisanNasional, penyelewengan pentadbiran Barisan Nasional selama-lama ini tidak akanmengubah scenario sosio-ekonomi Negara. Barisan Nasional sepatutnya bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kemunduran pembanguan sosioekonomi Negara.

Community Chestmerupakan pengakuan Barisan Nasional terhadap kegagalan dasar pendidikannya yangberkuatkuasa selama-lama ini. Community Chest merupakan beban cukai berlipatganda dan kegagalan Barisan Nasional menaburkan sumber Negara secara adil.  

Pakatan Rakyat  menghormati Perlembagaan Persekutuan dankebebasan menganut mana-mana agama. Ada sesetengah pihak  cuba mengeruhkan air dengan menuduh  DAP Johor menyokong Hudud sedangkan aspekPerlembagaan Persekutuan perlu dikaji dan dihormat. Paktan Rakyat perlu memperjuangkan  perpaduan semua rakyat dan bukanmemperjuangkan kepentingan golongan atau kaum tertentu.

Kerjasama diantara parti-parti komponen PR berasaskan visi dan gagasan bersama sertamembimbing Negara dan rakyat ke arah perubahan sejati dan menegakkan suatukerajaan bersih dan baik.

Saya berharap parapemimpin PR turun padang bersama-sama serta mendengari kehendak rakyat jelatasedangkan kehidupan mereka semakin mendesak tanpa membuat huraian-huraian dalammenara gading.

Johor: Negeri Barisan Depan atau "Frontline State"
Pucuk pimpinan pusatDAP telah mengisytiharkan Johor  sebagai negeribarisan depan atau "frontline state"pada PRU akan datang. Diharapkan semoga semua ahli DAP Johor akan berusahaserentak dengan Pucuk Pimpian Pusat dan Negeri untuk menawan Putrajaya.
Pada PRU ke-12, PRcuma memenangi 4 kerusi dari 83 kerusi parlimen di Negeri Johor, Sarawak, Sabahdan Rabuan. Oleh itu, jika PR dapat memenagi 1/3 kerusi atau sekurang-kurangnya27 kerusi parlimen di tiga-tiga negeri "fixed deposit" Barisan Nasional ini termasuk8 dari 26 kerusi parlimen di Johor,  kemungkinan PR menawan Putrajaya akan bertambah cerah. 

Demi memenangilebih kerusidi Negeri Johor, DAP Johor sewajarnya mencadangkan calon-calon yangberintegriti, berwibawa khasnya mereka yang boleh bercampur gaul dengan lapisanbawahan dan berfungsi sebagai pemimpin akar umbi. Imej calon-calon adalah mustahaksebab mereka membayangkan imej parti.
Oleh yang demikian,konvensyen parti negeri tahun lalu telah meleluskan usul bahawa semua calonbakal dan wakil rakyat DAP Johor dikehendaki mengisytiharkan aset peribadi,sumber pendapatan dan sebarang kepentingan bisines kepada Jawatankuasa Negeridan Jawatankuasa Eksekutif Pusat. Tindakan sedemikian akan meyakinkan rakyatjelata bahawa DAP Johor berazam menubuhkan suatu kerajaan yang baik melaluipendekatan di mana pemimpin parti  berintegrity dan  mempunyai ketulusan menangani perkara kewanganawam dan peribadi.

Saudara danSaudari sekalian, kita tidak sewajarnya mempunyai "double standard" bila kitamengadilkan syarat-syarat pemimpin bersih. Oleh itu, kita seharusnyamengkehendaki secara konsisten sama ada pemimpin parti dan luar partimemperolehi kualiti, integrity dan syarat-syarat yang sama-sama tegas.  

Ramai pemimpinmenguruskan aset parti, kerajaan, dan pertubuhan awam seumpama hak milikperibadi. Kelakuan ini telah bercanggah dengan prinsip pentadbiran baik danbersih. Saudara dan saudari sekalian, kita seharusnya mengehendakipemimpin-pemimpin parti dengan standard yang tinggi dan konsisten supaya tindaklaku pemimpin parti tidak menjejaskan imej parti.

Kecabaran Mencadangkan Calon-calon yang Berwibawa  
Ramai ahli yang inginmencadangkan sendiri sebagai calon pada PRU akan datang. Saya inginmemepringatkan mereka yang ingin menjadi calon khasnya mereka yang pernahmenjadi calon pada PRU ke-12 supaya terus berkhidmat kepada rakyat. Janganmemandang hak dilantik sebagai calon adalah hak peribadi walaupu mereka gagalberkhidmat kepada rakyat selepas ditewas pada PRU ke-12.

Bagi mereka yangditewas pada pilihanraya lalu tetapi gagal terus berkhidmat kepada masyarakat,ahli-ahli parti mempunyai tugas menasihat mereka supaya tidak menjejaskan imejparti dengan menggunakan pelbagai taktik untuk merebut peluang dicadangkansebagai calon kerana calon  kekuranganrekod khidmat yang baik akan menjejaskan imej parti. Di sebaliknya, merekaseharusnya memberikan laluan kepada pemimpin baru serta bekerja sama denganpucuk pimpinan negeri dan pusat untuk menawan Puterajaya dan Nusajaya.
Wakil rakyat sewajarnyamerendahkan diri dan bercampur gaul dengan rakyat jelata. Seseorang calon bakalbersikap sombong walaupun memperolehi kelayakan akademi yang tinggi  tidak semestinya diberikan keutamaan. Kitaseharusnya mengutamakan calon- calon yang bersedia mengorbankan diri,bersemangat berkhidmat kepada rakyat, berintegriti dan berwibawa. 

Walaubagaimanapun,PRU akan datang adalah PRU yang paling mustahak dalam sejarah. Negeri Johordijadikan negeri barisan hadapan atau frontlinestate dalam usaha Pakatan Rakyat menawan Putrajaya dan Nusajaya merupakanstrategi dan keperluan yang mustahak. Oleh yang demikian, semua ahli parti diJohor berdedikasi demi menjayakan misi ini.
Sekian,  terima kasih.

民主行动党柔佛州主席巫程豪,于2011102日假永平隆城酒家,举行的2011州常年代表大会致词

前言

我在此尊重的欢迎各支部代表、观察员、中央领袖林吉祥、记者先生小姐们,出席第  届柔佛州常年代表大会。
柔佛州政府债台高筑
20091231日,柔佛州政府负债12亿74百万令吉,比2008年的10亿14百万令吉增加了25%。而2010年估计柔佛州政府公债如期增加25% 总债务将增加到15亿9千万令吉,也将打破柔佛州政府连续14年的赤字预算案的纪录。
2009年底,柔佛州政府储备金仅有4千万令吉,投资资金仅有1亿91百万令吉。换一句话说,柔佛州政府的现时资金仅占有总债务的18%,技术上濒临破产。
如果民联执政柔佛州,我们将接过一个烂摊子,解决柔佛州政府债务,务必先拯救柔佛州经济,要拯救柔佛州经济,全面开放经济政策是难以避免的。
民联执政柔佛州指日可待,我们必须做好随时执政的可能性。挑战不但是在于如何团结党内和民联内的力量,攻下柔佛州政权,而更大的挑战在于如何执政后,成为清廉和有效率的新政府。
柔佛州经济成长缓慢
2009年柔佛州国内生产总值萎缩-1.1%,尤其是制造业萎缩高达-6.7% 失业率从2008年的2.2%升至2009年的3.3%
柔佛州人均收入从2008年的15107令吉降至2009年的14621令吉,总共降低-4.6%;柔佛州人民的人均购买力也从2008年的12321美元降至200910571美元,跌幅多达-14.60%,这主要是通货膨胀以及工人薪金停滞不前所造成。
州经济策划单位预测2010年柔佛州经济成长6.6%, 人均收入增长6.6%以及人均购买力增长6.8%. 如此乐观的预测,是否能实现有赖于政府能否成功增加外来投资推动经济,提高工人薪金,减少以来外劳,走向知识性经济是唯一的出路。
外来投资
2010年柔佛州外来投资总数26亿令吉,槟城州的总外资高达122亿令吉, 柔佛州外资仅是槟州的1/5;在20111月至5月份,总外资登陆仅有12亿令吉,相比较雪州在今年上半年外资高达52亿令吉,槟州今年首六个月外资46亿令吉,相等于柔佛州的4倍。
柔佛州伊斯干达经济特区为什么不能成为外国投资家来马投资的首选?
没有彻底的政策改变,就难以吸引外资,而要有彻底的政策改变,就得换新政府,期望旧制度、旧政权改变是天方夜谭的。这可以看出从2008年至今,雪州和槟州民联政府管理之下,财务受到公共稽查司的认可,外资投资额也是全国最高的两个州属。
人口不寻常成长,非法外劳过多
2010年柔佛州人口346万,其中非法和合法外劳估计占人口的10%左右,约35万,对于柔佛州治安、政治和经济体系来说,是一个非常沉重的负担,过多的外劳影响经济成长,也降低了柔佛州人民的生活水平。
就以柔佛机构为例,36894员工中,多达38%26285员工多为外劳。正证明我们过渡以来外劳,尤其是在种植业。走向知识经济和农业机械化视为一脚有长远经济效应的政策。
我们欢迎外劳对国家的贡献,但我国必须有透明和有效的移民政策,把外来移民维持在不超过5%的水平,并确保各国移民的素质和生产力,这样才能推动国家经济。沙巴州曾是个富裕的州属,但在无节制引入外来移民的当儿,沙巴州目前有高达27%外来移民,却成了最穷的州属。
外劳人数、经济素质和生产力不受妥善管理,对于马来西亚和柔佛州经济将造成极大的负面影响。在另一方面工人、熟练技术人员和专业人士薪金在过去15年停滞不前,有高生产力的人力却严重外流,让我国经济发展更加受到限制。
我国必须透明的开放移民政策,包括提供合乎要求移民和家人公民权外,也必须考虑探讨允许双重国籍的可能性,让许多外籍人士能够考虑长期投资和居住在马来西亚。
开放官联公司,促进外来投资
开放重组和透明的私营化关联公司,也是解救亏本关联公司的出路。柔佛机构在2009年负债66亿令吉,但根据消息来源指出柔佛机构最新的负债数额高达90亿令吉,而30%柔佛机构子公司已经处于冬眠状态,柔佛公司没有他法,只有通过公开招标方式售卖公司拥有权和管理权,以最好的价钱出售官联公司资产和股权,不但能最有效解决柔佛机构债务,最重要的是增强透明管理,加强投资者的信心,才能发挥最有效作用,发展伊斯干达经济特区。
政府应该采取更果断的措施和政策,开放官联公司股权和政府工程给土著、非土著本地投资家外,更应该开放政府工程和关联公司股权给跨国公司,巩固国内外投资家的信心。这也是柔佛州经济要再度起飞的要素,别无他法。
民联:国家和人民的希望
20091219日假沙阿南宣布共同执政纲领后,已经是个成熟的阵线,而民联执政橙皮书也成了国阵抄袭政策的参考。据悉,国阵基本上企图抄袭70%橙皮书内的政策纲领。
在民联执政雪兰莪以及槟城州,推行制度化拨款于独中、华小、淡小、教会学校等,民联执政霹雳州的十个月内就推行以地养校的政策,而国阵却效仿重视教育得民联政策,意图攘回劣势,通过私人机构成立了公益金,支援非主流学校。
虽然这是民联执政州属良政给与国阵的压力所使然,但国阵一路来的行政偏差,无法弥补对国家政、经、教发展落伍负起全部的责任。如果,国阵政府对各类型教育一视同仁,私人界就没有设立所谓"公益金"的必要,实行多重税务,加重人民的负担,而是必须更妥善的分配国家资源。
尊重国家宪法施与的宗教自由是民联各成员党必须一致支持的准则,有人断章取义,指责柔佛州行动党支持"断肢法",我们必须重申国家宪法尊重各方面的宗教信仰自由,而一国不能有双重法律,就如国阵实行土著、非土著的种族隔离政策一样,全民必须具有平等的法律地位、限制和制裁。民联各党应争取全民公正和团结,而不是为个别种族和宗教利益为斗争的出发点。
民联各党合作应居于清晰的共同视野和执政宏愿,并以宪法精神带领人民和国家,进行有效的彻底改革,建立清廉亲民的好政府。
我要强调一点,人民生活在水深火热之中,民联的领袖应该集中呈现更多的利民经济政策,听取人民的心声,了解人民的需要,而不是躲在象牙塔内,作无谓的争论,逐渐与人民脱节。
柔佛行动党将面对一场艰难的"前线州"战役
党中央已经宣布柔佛州为下届大选的"前线州",而柔佛州的同志必须努力配合党中央和州委会的战略和部署,使柔佛州行动党和民联,得以协助民联执政布城。
在上届大选,柔佛州、砂崂越、Rabuan、沙巴州的83的国会议席中,民联各党仅有行动党赢得4席,还不及5%的席位。如果下届大选,民联能够在这三个"国阵的定期存款州",夺得1/327个国会议席,柔佛州民联能够夺得1/38个国会议席,民联执政布城的可能性就大大提高。
为了赢下更多的席位,我党必须派出公信力强,有办事能力,而能够与基层打成一片,并且必须培养个别的清廉形象,以加强党的形象。因此,党候选人以及中选议员必须呈报个人资产,收入来源和商业利益,准备做个好政府,以实际行动说服人民。
在去年的洲代表大会,柔佛州民主行动党已议决,任何的未来大选候选人和现任人民代议士必须向州委员会和中央执行委员会公佈个人资产,收入来源和涉及商业利益的议决案,以提升党形像和党领导人透明化处理财务的行为。
各位同志,我们不能对于领袖清廉的标准,采取双重标准,对于自己的领袖和他党的领袖要求必须一贯性的严厉。令人感到遗憾,许多人往往得势时,把社团、党、国家和人民的资产,误当个人资产来管理,这违反了清廉施政、树立良好政府的原则。各位同志必须牢牢记着,对于党内外领袖要求高超的行为准则,必须一致和一贯,否则,将打击行动党本身的形象。
遴选候选人的困难
所谓"廋田无人耕,肥田有人争",目前,许多人都毛遂自荐,想成为候选人,代表党上阵下届大选。我要提成大家,尤其是在上届大选落败的党同志,虽然落败但必须继续为民服务,而不是把担任候选人,视为自己理所当然的权利。
在大选落败后,不继续替选民服务,而在下届大选又蠢蠢欲动的前候选人,党员有必要提醒他们,不要斗争只是为自己或家人争出线,那将对党形象造成严重破坏,并让党成为敌对政党攻击的目标。没有服务纪录的前候选人,必须自我检讨,为了大局为重,考虑让位给新人尝试,以让州委会和党中央配合,攻下柔佛州为前线州的城池。
成为人民代议士必须走入群众,而不能抱着高高在上的自我膨胀,那将令人民唾弃。学士固然重要,专业人士不应该成为我们挑选的绝对条件,但有牺牲小我的服务精神才是我们的首选。当然,具有服务精神,又有公开论政的能力的候选人,将成为我们的首选。
希望各级领袖和州委会以及党中央保持高度合作。
无论如何,下届大选将是有史以来,最具有决定性的一战,柔佛州成为前线州,必须攻下多个席位,协助民联治政布城,放眼柔佛州政权。
谢谢。

(0) Comments

Leave a Response

Sayap Parti